top of page

INFO

Kulosaaren kulttuuriyhdistys on maaliskuussa 2022 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja tukea taide- ja kulttuuritoimintaa ja sen tasoa, vaalia kulttuuriperintöä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja muualla, uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä koota taiteen ja kulttuurin tekijöitä yhteiseen toimintaan.

Perustajajäsenet:

Timo Poijärvi (sihteeri)

Johanna Wartio (puheenjohtaja)

Tuija Poijärvi (rahastonhoitaja)

Olavi Uusivirta (perustajajäsen)

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN, LIITY JÄSENEKSI!

Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT, päivitetty 21.3.2022 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kulosaaren kulttuuriyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja tukea taide ja kulttuuritoimintaa ja sen tasoa, vaalia kulttuuriperintöä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja muualla, uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä koota taiteen ja kulttuurin tekijöitä yhteiseen toimintaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee taiteita ja kulttuuriperintöä edistäviä aloitteita ja projekteja, suunnittelee ja järjestää kulttuuri- ja taidetilaisuuksia, -näyttelyitä, -juhlia ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee viranomaisaloitteita, laatii selvityksiä ja esityksiä sekä antaa lausuntoja, hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa, järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia taide- ja kulttuurimatkoja ja leirejä, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa, yhteisöllisyyttä ja parantaa taide- ja kulttuurialan alan toimijoiden yleisiä toimintaedellytyksiä, on yhteistoiminnassa muiden alan yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Yhdistys on voittoa tavoittelematon sekä yleishyödyllinen kulttuuritoiminnan ja -perinnön tukija. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja ja kannatusmaksuja, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää maksullisia tapahtumia ja koulutusta, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia, sekä myymällä kannatustuotteita, harjoittaa yhdessä toimipaikassa kahvilaliiketoimintaa ja harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. 3. Jäsenet Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jäsenmaksun, ja ilmoittaa jäsenrekisteriin edellytetyt tiedot. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 4. Liittymis- ja jäsenmaksu Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 5. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun kaksi sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kukin yksin. 7. Tilikausi Yhdistyksen tilikausi 12kk on 1.2.-31.1. 8. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös sähköpostitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/5) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 10. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Info: About
bottom of page